Governance

Visitatie

Woningcorporaties zijn verplicht om zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Een visitatie geeft inzicht in de prestaties van de corporatie. De bevindingen in het visitatierapport gebruiken wij om onze prestaties te verbeteren. Lees het visitatierapport inclusief de bestuurlijke reactie over de periode 2014 - 2018. Deze visitatie is uitgevoerd door Cognitum. 

Integriteit

Lees hier onze integriteitscode en klokkenluidersregeling.

Governancecode

Goed Wonen is een maatschappelijke onderneming. De maatschappelijke bestemming van het vermogen waarborgen wij door:

  • effectief toezicht;
  • een transparante inrichting van de organisatie;
  • een voortdurende dialoog met de belanghebbenden in de lokale omgeving;
  • en in een zorgvuldige omgang met onze klanten.

De statuten van Goed Wonen Gemert vormen de basis voor de organisatie en het toezicht. Verdere uitwerking van de statuten rondom onder andere werkwijzen en besluitvorming is opgenomen in het Reglement Bestuur en Reglement Raad van Commissarissen. De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie aangesteld, beide commissies hebben een adviserende taak richting de Raad van Commissarissen.

Vanuit de woningwet heeft Goed Wonen een reglement financieel beleid en beheer opgesteld om zodoende inzichtelijk te maken op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt. Ook is er een verbindingenstatuut opgesteld.

Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de governancecode voor woningcorporaties. Indien belanghebbenden klachten hebben over de manier waarop een woningcorporatie de governancecode naleeft, kunnen zij een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Goed Wonen koopt voor de dienstverlening aan haar klanten en haar bedrijfsvoering producten en diensten in. Waar Goed Wonen bij de inkoop rekening mee houdt, is beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden